Engelli ve Yaşlılar İçin Kentsel Çözümler - Tellal, Mayıs 2014

Ülkemizde 18-24 Mart Yaşlılar, 10-16 Mayıs ise Engelliler haftası olarak belirlenmiştir. Bu haftalarda başta eğitim kurumları olmak üzere çeşitli kuruluşlarda, yaşlı ve engellilere yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Tellal’in okumakta olduğunuz yeni sayısında bu özel haftaları göz önünde bulundurarak yaşlı ve engellilerin kentsel alanlarda yaşamakta oldukları sorunlar çerçevesinde bir çalışma yaptık.

“Engelli” sözcüğü, bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişiler için kullanılmaktadır. Kaynağı ya da sebebi ne olursa olsun tüm engelli kişilerin ortak sorunu, toplumsal yaşama uyum sağlamada ve günlük gereksinimlerini karşılamakta güçlük yaşamalarıdır. Bu nedenle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Engelli nüfusun dünya nüfusuna oranı %10 (Yaklaşık 650 Milyon) iken Türkiye’de bu oran %12’dir (Yaklaşık 8.5 Milyon). Nisan 2013’te kabul edilen 6462 Sayılı Kanun ile ilgili kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde yer alan “Özürlü” ifadesi yerine “Engelli” ifadesinin kullanılması karara bağlanmıştır. Engelliler gibi temel ihtiyaçlarını karşılama ve günlük hayata uyum aşamalarında sorunlar yaşayan bir diğer kesim de yaşlı kişilerdir. Yaşlılık, insanın yaşam bölümlerinden sonuncusu olarak ifade edilebilir ancak kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği için bu dönemi ifade eden bir yaş sınırı belirtmek mümkün değildir.  Son yüzyılda gelişen sağlık imkanları ve iyileştirilen bakım süreçleri ile yaşlı nüfus oldukça artmıştır. Bugün dünya nüfusunun %10’unu 65 ve üzeri yaşlardaki bireyler oluşturmaktadır. Doğal bir süreç olan yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan fiziksel değişiklikler birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.  Yaşlanma sürecindeki insanlar, bu süreçte ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.

Karşılaşılan Sorunlar

Engelli ve yaşlıların günlük hayatta karşılaştıkları olumsuzlukların büyük bölümü ulaşım, fiziksel koşullar ve konut gibi faktörlerdir. Bu sorunların tamamı doğru kent planlamaları ve mimari çözümler üretilerek iyileştirilebilecek niteliktedir.

Kentsel alan ifadesi; konut, işyeri, okul gibi yapılar, parklar ve bahçeler, yollar ve ulaşım araçları gibi ortak alanlar olmak üzere oldukça geniş bir alanı temsil etmektedir. Kamu binaları, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, konutlar, okullar, turistik tesisler, yollar, parklar ve bahçeler, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok alanda, yaşlı ve engellilerin topluma katılmasını engelleyen unsurlar bulunmaktadır. Kentsel alanda engelli ve yaşlılar için sorun çıkaran unsurlara örnek olarak; dik merdivenler, dar kapılar, bozuk yüzeyli ve yüksek kaldırımlar, engebeli yollar, güvenlik tedbiri alınmayan alt yapı çalışmaları, yaşlı ve engellilerin kullanımına uygun olmayan tuvaletler, asansörler, turnikeler, döner kapılar ile gerekli uyarıcılar olmadığı için yaşlı ve engellilere hizmet edemeyen toplu taşıma araçlarını sayabiliriz. Ülkemizde yaşlı ve engellilerin bu alanlarda kolay hareket etmesini sağlayacak yeterli düzenlemeler yapılmamıştır.

Ülkemizde engelli ve yaşlılar için rampa ya da asansör olmadan yapılan geçitler, uygun olmayan kaldırımlar ve bozuk yüzeyli yollardan çok daha önemli bir sorun bulunmaktadır. Belki de tüm bu sorunların temel nedeni, yaşlı ve engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu görmezden gelmeye devam ederek; yaya geçitlerinde karşıya geçmelerini bekleyecek kadar sabır gösteremeyen, alışveriş merkezlerinde engelliler için ayrılan yerlere ya da kaldırımlara araçlarını park etmekte sakınca görmeyen toplumsal bakış açısıdır. Bu sorunun giderilmesi de şüphesiz eğitim ile ilgilidir.  Yaşlı ve engellilerin daha kolay hareket etmesi için;  yollar, caddeler, sokaklar, meskenler, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, yeşil alanlar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, kültürel tesisler ve dini yapılar gibi kenti oluşturan unsurların tümünde gerekli planlamalar yapılmalıdır. Kentsel alanlarda kullanılan tuvalet, durak, çöp kutuları, banklar gibi alanlar da yaşlı ve engelliler düşünülerek tasarlanmalıdır. Ulaşım imkanları düşünülerek otobüs, metro, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının yaşlı ve engellilerin faydalanabileceği şekilde tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır.

İlgili Yasal Düzenlemeler Nasıl?

Anayasamızın 61. maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” ifadesi yer almaktadır. 2010 yılında gerçekleştirilen referandum ile de Anayasanın 10. maddesine  “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz “ ibaresi eklenmiştir.

Bunun dışında engellilerin istihdamı, eğitimi, rehabilitasyonu, devlet memuru olmaları gibi konularda çeşitli yasalar yürürlüğe girmiştir. Ancak engellilerin kentsel alanda karşılaştıkları sorunlara ilişkin ilk düzenleme 1997 yılında yürürlüğe giren İmar Yasası olmuştur. Nisan 1999'da Türk Standartları Enstitüsü'nce (TSE) hazırlanan “Şehir İçi Yollar – Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları” standardı kentsel alanlara ilişkin proje hazırlayanlar için rehber nitelikte bir çalışma olmuştur. Farklı yasaların içinde dağınık olarak bulunan engellilere yönelik kanunlar, 2005’te çıkarılan 5378 Sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“ ile bir bütünlük kazanmıştır.

Yasal düzenlemeler bazında değerlendirildiğinde ülkemizin de gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak bu ülkeler ile ülkemiz arasındaki temel fark bu yasaların uygulanması noktasında ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada, yaşlı ve engellilerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerde öne çıkan kavram “Ulaşılabilirlik” ifadesidir. Bu ifade ile anlatılmak istenen; yaşlı ve engellilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, işlerine gidip gelebilmeleri, sosyal, kültürel, spor, sağlık, dini faaliyetler gibi aktivitelere katılabilmeleri için gerekli uygulamaların yapılmasıdır.

Kentsel alanlarda yaşlı ve engellilerin hareketini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ve yollardaki engellerin kaldırılması her zaman temel kural olmuştur. Aynı şekilde konut ve kamusal binalarda da ulaşabilirliği göz önünde bulunduran uygulamalara yer verilmelidir.

5378 Sayılı kanunda da; resmi binaların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar,   spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların” engellilere uygun hale getirilmesi öngörülmektedir.  Yine ilgili kanunda umuma açık hizmet veren her türlü yapının 2005 yılından itibaren 7 yıl içerisinde engellilerin erişimine uygun hale getirileceği belirtilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte mimari projelerde rampa, engelli asansörü, engelli tuvaleti gibi unsurlara planlamalarda mutlak yer verilmeye başlanmıştır. Ancak kentsel alandaki uygulamalar çoğu zaman işlevsel olmaktan ziyade sadece yapmış olmak için yapılan görme engellilere yönelik kaldırımların ötesine geçememiştir. Büyük şehirlerimizde görme engelliler için kaldırımlara yapılan sarı şeritlere ilişkin birçok hatalı uygulama görmek mümkündür.

Yaşlı ve Engellilere Özel Projeler

Yaşlı ve engelliler için kentsel alanlar içinde değerlendirilerek uygun şartlarda düzenlenmesi gereken en önemli alan konutlardır.  Günlük yaşamları içerisinde, vakitlerinin çoğunu geçirmekte oldukları konutlarında, temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmek tüm bireylerin temel hakkı olmakla birlikte, yaşlı ve engellilerin uygun niteliklere sahip konutlarda yaşamaları günümüz şartlarında çok mümkün olmamaktadır.

Öncelikle alışveriş, eğitim, sağlık, bankacılık hizmetlerine erişimin kolay olduğu bir bölge de yaşıyor olmak yaşlı ve engelliler için büyük önem taşımaktadır.  Buna göre, kentsel yaşam alanları ile konut arasında yaşlı ve engellilerin kolaylıkla bağlantı kurabilecekleri planlamalar yapılarak, uygulanmalıdır. Bina girişleri, asansör ve koridor genişlikleri, rampaların eğimleri, konutların içinde kullanılan kapıların ebatları, banyo-tuvalet ölçüleri, mutfak ekipmanları, elektrik-su tesisatları gibi unsurlar TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Tüm bu detaylar planlamalarda belirtilmiş olsa da proje ve inşaatların standartlara uygunluğu iyi denetlenmelidir.

Ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla kullanılmakta olan binalar ve hastaneler, mimari uygulamaların standartlara en uygun olduğu yapılardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 57 ilde hizmet vermekte olan 109 huzurevi bulunmaktadır.  Kamunun yanı sıra özel 130, belediye, dernek ve vakıflara ait 58 huzurevi ile birlikte yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verilmektedir. Yine kamuya bağlı 84 Özel Bakım Merkezi’nde yaklaşık 6 bin, özel 150 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de 15 bin engelliye yönelik hizmet verilmektedir.

Yaşlı ve engelliler için kamunun yanı sıra yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları tarafından da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yaşlı ve engelliler için rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Yaşlı ve Engelli Bakım, Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEBAM) ülkemiz için bir ilk niteliğindedir.  100 bin metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan YEBAM’da 160 yaşlı ve 320 engelli için konut alanlarının yanı sıra hobi ve diğer sosyal alanların da bulunması planlanmıştır.

Pendik Belediyesi de engelliler için özel olarak tasarlanacak evlerin üretimini teşvik amacıyla, 20 bağımsız bölümden fazla olan projelerde toplam daire sayısının yüzde 5’inin engelliler için özel olarak tasarlanması ve indirimli satılması şartıyla iskan ve ruhsat ücretlerinde  yüzde 20 oranında indirim uygulamayı taahhüt etmiştir.

Engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarının da benzer çalışmaları bulunmaktadır.

Engelli ve yaşlılar için gerçekleştirilen bu tür projelerin planlanmaya başlaması ülkemiz adına sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir.  Kamu binalarında son yıllarda yapılan çalışmalarla nispeten ilerleme kaydedilmiştir. Ancak özellikle konut projeleri geliştirilirken bu konuya daha çok özen gösterilmelidir. Ülke nüfusunun %8’inin 65 yaşın üzerinde , %12’sinin de engelli olduğu düşünüldüğünde; yaşlı ve engelli kişilere uygun koşulların sağlanacağı konutlara talebin büyük olması beklenebilir. Bu talep yoğunluğuna bağlı olarak, yaşlı ve engelli kişilere uygun koşulları sağlayan konutların değeri de artacaktır.

Bu makalemiz, görme engellilerin de faydalanabilmeleri amacıyla,

Altı Nokta Körler Derneği’nin Sesli Kütüphanesi’ne eklenmiştir.

 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Basın Odası Makaleler Engelli ve Yaşlılar İçin Kentsel Çözümler - Tellal, Mayıs 2014