Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarını Kim Belirlemeli? - Tellal, Ocak 2014

Osman Yüksel, İnşaat Mühendisi/SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Kentsel dönüşüm uygulamalarının hız kazandığı günümüzde, eskiyen, ekonomik ömrünü doldurmuş apartman ve sitelerin yıkılıp, yeniden inşaat (yenileme) yapılmak istendiğinde, kat malikleri arasındaki arsa payı anlaşmazlığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arsa payı ne demektir?

Kat Mülkiyeti Kanunun 2. maddesinin d bendinde; “Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.”  şeklinde ifade edilmektedir. Yani arsa payı; ana gayrimenkulün inşaatına başlanmadan ve/veya başlandıktan sonra taşınmazın kat mülkiyetli bir taşınmaz haline dönüştürülebilmesi aşamasında bağımsız bölümlerin değerleri ile orantılı olarak belirlenen bir ortak mülkiyet payıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu 3. Maddesi’nde kat irtifakı ve kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı tarif edilirken “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.” denmektedir.

Arsa payını kim, nasıl belirler?

Yine Kat Mülkiyeti Kanunu 12. Maddesi’nin a bendinde mimari projede bulunması gereken hususlar belirtilmekte ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış olması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Yapı Ruhsatı İşleri 57. Madde’de Mimari projede bulunması gerekenler belirtilirken; mimarlar tarafından hazırlanacak kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosunun da bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Uygulamada arsa payı belirlenmesi işlemi genel olarak proje tamamlandıktan sonra parselde bulunacak bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerlerinin belirlenmesi, bu değerler toplanarak toplam bir değere ulaşılması ve her bağımsız bölüm için belirlenen değer ile toplam değerin oranlanarak arsa payına ulaşılması işlemleri ile gerçekleştirilebilmektedir.

Arsa payı belirlemekle yetkili kimselerin arsa  paylarını, objektif, hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırması gerekirken, uygulamada proje müelliflerinden ve/veya yapımcı müteahhitlerden, bazılarının ticari endişelerle veya konunun uzmanı olmadıkları için arsa payını objektiflikten uzak bir şekilde ve kanunda belirtilen kriterleri dikkate almadan tespit etmesi ile sıkça karşılaşılabilmektedir. Projeyi tasdik etmekle yetkili kurumların yeterli inceleme ve gerekli hassasiyeti göstermedikleri durumlarda birçok uygulamada arsa paylarının gelişi güzel, arsa alanının ana gayrimenkulde bulunan toplam bağımsız bölümlerin sayısına bölünmek suretiyle eşit pay verilerek ya da bağımsız bölümlerin sadece büyüklükleri yani metrekareleri esas alınarak arsa payı belirlendiği yanlış uygulamalar görülebilmektedir. Yanlış arsa payı belirlenmesi işlemini basit bir örnekle açıklayabiliriz. Aynı binada yer alan ana caddeye cepheli ve çok yüksek değerli dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm ile, yol kotu altında bulunan caddeye cephesi olmayan, depo niteliğindeki bağımsız bölümün arsa paylarının eşit belirlenebildiği hatta daha değersiz olan bağımsız bölümlere daha fazla arsa payı belirlendiği görülebilmektedir.

Arsa payı orantısız belirlenmişse değiştirilebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle arsa paylarında değişiklik yapılamaz. Yani değerdeki değişmeler arsa payını etkilemez. Arsa payı, yalnızca orantısız tespite itiraz halinde Mahkeme kararı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesinde bahsedildiği üzere, binaya bağımsız bölüm ilavesi nedeniyle değiştirilebilir.

Arsa payı hatalı belirlenmişse kat maliklerinin “arsa payı düzeltim davası” açma hakları  bulunmaktadır. Bu davalar zamanaşımına tabi olmaksızın her zaman açılabilmektedir. Ancak  bu dava ile  ilgili bilinmesi gereken en önemli unsur Kat Mülkiyeti Kanunu 3. Maddesi'nde bağımsız bölümlerden her birine tahsis  edilen arsa  payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemeyeceği belirtilmektedir. Yani arsa  payı düzeltim davasında arsa paylarının yapıldığı tarihteki, konum ve büyüklüğüne göre hesaplanan değeriyle oranlı olacağı, sonradan imar  değişikliği, manzara değişikliği  vb. ile  gerçekleşmiş olan değer artışlarının dikkate alınmayacağıdır.

Doğru belirlenmeyen arsa payı, başka nerelerde sorun olarak karşımıza çıkabilir?

Arsa payı; ana gayrimenkuldeki ortak giderlere katılma yükümlülüğünde, bağımsız bölümlerin ortak yerler üzerindeki kullanım haklarında, ana gayrimenkuldeki ortak yerler üzerinde yenilik ve ilaveler yapılmasında, sigorta giderleri ve sigorta bedelinin paylaşımında, bağımsız bölümün harap olması halinde devir isteminde, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikine ait kat mülkiyetinin devir alınmasında, ana gayrimenkul yönetiminde toplantı ve karar yeter sayısı belirlenmesinde önem arz edebilmektedir. Gün geçtikçe sayısı artan arsa payındaki anlaşmazlıklar, mahkemelere intikal ettirildiğinde hem mahkemelerin işi artmakta, hem de tesadüfen aynı ana gayrimenkulde yaşama ve ortak alanları kullanmaya mecbur olan komşular birbirine husumetli hale gelebilmektedir.

Ülkemizde gayrimenkul değerleme ve arsa payı ilişkisi

Ülkemizde gayrimenkul değerleme mesleğinin altyapısının oluşturulması, kurumsal bir kimlik kazanması ve gelişmesi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2001 yılındaki “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” ve “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” ile başlayıp konuya ilişkin düzenlemeleri ile beraber gerçekleşmiştir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen uzman kişiler olarak tanımlanmıştır.  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ile gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin kimler tarafından yürütüleceği, bu kişilerin ne gibi niteliklere sahip olması gerektiği ve değerleme faaliyetlerini yürütecek kişi ve kuruluşların çalışma esasları belirlenmiştir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı ve unvanı, herhangi bir yüksek öğretim kurumundan, lisans ve/veya yüksek lisans diploması almak ile veya bir meslek grubu mensubu olmak ile edinilememekte, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmektedir. Bu sebeple değerleme uzmanlığı avukat, doktor, mühendis, mimar vb. gibi mesleki unvanlardan ayrılmaktadır. Aynı zamanda Değerleme uzmanlığı birçok meslek disiplinin bünyesinde barındırdığı bilgilere hakim olunması gerekliliğinden ötürü de değerleme konusunun bilirkişisi niteliğindedir. Zaman içinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen lisanslar diğer kurumlar tarafından da referans alınmaya başlanmıştır. Günümüzde, birçok kamu kurumu, bankalar ve özel şirketler gayrimenkul değerlemesinde SPK lisanslı uzmanları ve SPK listesindeki gayrimenkul değerleme şirketlerini tercih etmektedir.

Yukarıda bahsedilen bütün teknik ve hukuki incelemeler neticesinde; arsa payları ilgili yasal mevzuatta belirtildiği üzere bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı olarak belirlenmesi gerektiğinden ve arsa payının bilerek veya bilmeyerek hatalı belirlenmesi sonucunda ortaya çıkan ve yargıya intikal eden olumsuz sonuçları en aza indirebilmek için arsa paylarını belirleme yetkisinin SPK lisanslı değerleme uzmanları ve SPK onaylı gayrimenkul değerleme şirketlerine verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, arsa paylarında yaşanan sorunların en aza indirgenmesi için atılacak çok önemli bir adım olacaktır.

 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Basın Odası Makaleler Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarını Kim Belirlemeli? - Tellal, Ocak 2014