Hizmetlerimiz

Pazar Değeri tespit çalışması herhangi bir kısıtlayıcı etki ve baskı olmaksızın varlıkların satılabileceği pazardaki  peşin satış ve/ veya kira bedelinin tespiti çalışmasıdır. Pazar Değeri; “Yeniden Yapım Maliyeti Yöntemi”, “Emsal Karşılaştırma Yöntemi ”, “Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi” ve “Proje Geliştirme Yöntemi”  yaklaşımlarından Değerleme Uzmanınca uygun görülen yöntemler kullanılarak varılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşturduğu kanaattir.

 

Değerleme Hizmeti Verdiğimiz Varlıklar

 • Arsa - Arazi
 • Konutlar - Villalar - Yalılar
 • Binalar
 • İş Merkezleri - Plazalar - Hanlar
 • Fabrika - İmalathane ve Üretim Tesisleri
 • Depolama Alanları - Lojistik Tesisler
 • Akaryakıt Satış İstasyonları - Dolum Tesisleri - Rafineriler
 • Alışveriş Merkezleri
 • Oteller – Tatil Köyleri - Turistik Tesisler
 • Kongre - Fuar Alanları
 • Golf Tesisleri
 • Enerji tesisleri (HES - RES)
 • Hastaneler - Sağlık Tesisleri
 • Eğitim Tesisleri
 • Limanlar - Marinalar - Tersaneler
 • Sinema, tiyatro gibi çok amaçlı salonlar
 • Devre - Mülkler
 • Gemiler - Yatlar
 • Madenler - Kaynaklar
 • Makine ve Diğer Sabit Kıymetler
 • Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar
 • Gayrimenkul Projeleri

Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. bünyesinde, müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla Teminat Değerleme ve Kurumsal Değerleme bölümleri oluşturulmuştur. Bu bölümler içerisinde de uzmanlık alanlarına göre farklı alt ekipler oluşturulmuştur.

Kimlere Hizmet Veriyoruz?

Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. sektördeki deneyimi ile şahıslara, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, yerli ve yabancı şirketlere, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve özellikle SPK mevzuatına tabi olan şirketlere yönelik uluslararası standartlarda kabul gören bağımsız ve tarafsız raporlama hizmeti sunmaktadır

 

 

Birlikte Yapabileceğimiz Çalışmalar

 

 • Gayrimenkul Değer Tespit Raporu

 • Proje Geliştirme

 • En iyi ve En verimli Kullanım Analizleri

 • Yatırımlar için Risk ve Maliyet Analizi

 • İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizleri

 • Mütalaa raporu

 • Kira değeri tespiti

 • Piyasa Analizleri

 • Durum tespit raporu

 • Kontrol ve Fizibilite Çalışmaları

 • Eski Eser Değerleme

 • Otel ve Tatil Köyü değerlemesi

 • Gelişme Eğilimleri

 • Makine/Teçhizat Değerlemesi

 • Sermaye Piyasası Mevzuatına Tabi Ortaklıklar için Değerleme Çalışmaları

 • Mal-Miras Paylaşımı için Değerleme Hizmetleri

 • Maden Değerleme Çalışmaları

 • Tarımsal Değerleme

 • Avukatlara Özel Görüş Raporu

 • İzale-İ Şuyu Davaları için Görüş Raporu

Makine ve Teçhizat Değerleme Hizmetleri:

Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Makine Değerleme Bölümü, Makine Mühendislerinden oluşan deneyimli ekibiyle, faal durumda olsun olmasın üretim amaçlı tesislerin makine teçhizat, taşıt, yardımcı araç/gereçlerin cins, adet, çeşit, teknolojisi, güncel durum, kapasite, ekonomik ömür, verimlilik v.b özelliklerini dikkate alarak değerleme raporu düzenlemektedir.

Makine Parkı ve Ekipmanı alanında sunduğumuz hizmetler;

 • Sanayi tesisleri makine teçhizat değerlemesi
 • İmalathanelerin makine teçhizat değerlemesi
 • Hazır Beton Santrallerinin değerlemesi
 • Akaryakıt istasyonlarının ekipmanlarının değerlemesi
 • Besi/ Süt Çiftliklerinin değerlemesi
 • Otel ekipmanlarının değerlemesi
 • RES – Rüzgar Enerji Santrallerinin değerlemesi
 • HES – Hidroelektrik Santrallerinin değerlemesi
 • Yat, Tekne değerlemesi

 

 

Danışmanlık Hizmetlerimiz

En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi:

Bir taşınmazın fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan taşınmazın en yüksek getiriyi sağlayan en verimli kullanımıdır.

Bir mülkün en etkin ve en verimli kullanımı, bazı kriterler uygulandıktan ve çeşitli alternatif kullanımlar elendikten sonra sonlandırılır. Elemeler sonucunda kriterlerin hepsini karşılayan ve ekonomik olarak sahibine ve/veya kullanıcısına en fazla getiriyi sağlayan kullanım  "en etkin ve en verimli" kullanım olarak belirlenir.  Ancak mülklerin "en etkin ve en verimli" kullanımı dinamik bir trend izler. Bazen mülkün alternatif kullanımları da aynı ekonomik sonucu verebilir. Bu durumda mal sahibinin tercihleri göz önünde bulundurulur.

Mevcut Gayrimenkule Yönelik Analiz ve Çözüm Alternatifleri:

Mevcut bir gayrimenkule ilişkin bölgesel ya da sektörel gelişmelere paralel yaşanan gerek fiziksel ya da fonksiyonel eskimeler gerekse ekonomik demodelik sonucunda mülkün en iyi en yüksek kullanım fonksiyonunu yerine getiremediği durumlarda çözüm alternatifleri sunmaktır. Bu kapsamda bölgesel ve sektörel olarak arz-talep dengesi, rekabet, pazar araştırması ve SWOT analizleri yapılarak, mülke en yüksek getiriyi sağlayacak alternatifi gayrimenkul yatırımcısına sunmak için gerekli maliyet kalemleri ve sonuçta elde edilecek gelir kalemlerini öngörülerek yaratılacak nakit akışları tespit edilir sonucu verebilir. Bu durumda mal sahibinin tercihleri göz önünde bulundurulur.

Proje Geliştirme Kontrol ve Fizibilite Çalışmaları:

Yatırım, ticari karlılığı üretilecek mal veya hizmetler için yeterli talebin bulunmasına ve bunların beklenen karı temin etme olanağı sağlayacak fiyatlarla satılmasına bağlıdır. Projenin girişimci yönünde incelenmesi, proje konusu  ürünün yer aldığı sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik bekleyişlerin incelenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Proje konusu mal veya hizmetlerin yer aldığı pazarın değerlendirilmesi mevcut durum ve geleceğe yönelik bekleyişler olarak incelenebilir. Projenin yapılması durumunda yapılacak harcamalar tahmin edilerek, firmanın pazarlama politikaları ve genel fizibilite prensipleri dikkate alınarak toplam harcamalar ile ilgili bir gider tahmini yapılır.  Geliştirilmesi durumunda projenin gelir tahmini yapılarak bu tahmin sırasında varsayımlarda bulunulur. Daha sonra projenin performans tahmini yapılarak ve bu performans tahmininden projenin gerçekleştirilmesi durumunda net bugünkü değerinin ne olacağı ve getiri oranı hesaplanır.

 

 

Son Haber

Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Hizmetlerimiz