LÂL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.

Marmara Bölge Müdürlüğü-İstanbul

Akdeniz Bölge Müdürlüğü-Adana

Ege Bölge Müdürlüğü-İzmir

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü-Şanlıurfa

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü-Van

Karadeniz Bölge Müdürlüğü-Samsun

İLETİŞİM FORMU

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞİRKET AYDINLATMA METNİ

  Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz işletmeler arasında yer almaktadır. Gayrimenkul/menkul değerleme, danışmanlık ve diğer faaliyetlerimiz kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, iş ortaklarımızı, mal/hizmet sağlayıcılarımızı ve diğer ilgilileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca bilgilendirmek isteriz. Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel veri/veri tabiri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

  Veri Sorumlusu:
  Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi
  (İşbu aydınlatma metninde Lal Değerleme olarak adlandırılmaktadır)

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
  İlgililere ait kişisel veriler, Lal Değerleme tarafından gerçekleştirilen değerleme ve müşavirlik hizmetleri ile ilgililere özel olarak sunulan diğer hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Lal Değerleme tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Lal Değerleme’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Lal Değerleme ve Lal Değerleme ile hizmet/iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Lal Değerleme’nin sunduğu hizmetlerin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tercih, beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Aktarımı
  İlgililere ait kişisel veriler, Lal Değerleme tarafından gerçekleştirilen değerleme ve müşavirlik hizmetleri ile ilgililere özel olarak sunulan diğer hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Lal Değerleme tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Lal Değerleme’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Lal Değerleme’nin ve Lal Değerleme ile hizmet/iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Lal Değerleme’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hizmetlerimiz kapsamındaki bankalar ve diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir. Lal Değerleme tarafından işlenen veriler yurt dışına aktarılmamakta, yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile ilgililerin açık rızası olmaksızın paylaşılmamaktadır.

  Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası
  6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,
  a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin Lal Değerleme tarafından işlendiği haller esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta, müşterilerimize sunulan değerleme ve müşavirlik hizmetlerinin ifası amacıyla kurulan sözleşme kapsamında toplanan kişisel veriler için ilgililerin açık rızası kanuni olarak aranmamaktadır. İstisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:
  6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
  . Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  . Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  . Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  . Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  . Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  . Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  . İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  . Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi şirketimiz İnsan Kaynakları Departmanından veya laldegerleme.com.tr internet adresi üzerinden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta üzerinden yapacağınız başvurularınız da değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvuru ve taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafımızca geri dönüş yapılmaktadır.