SPK Lisansımız

Şirketimiz LÂL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ çerçevesinde, Kurul Karar Organı’nın 21.09.2007 tarih ve 34/982 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Şirketimiz, Sermeye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 6 Ekim 2022 tarih ve 58/1477 sayılı kararı uyarınca ilk defa belirlenen Makine ve Ekipmanları Değerlemeye yetkili kuruluşlar listesine alınmıştır.


BDDK Lisansımız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar için değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmelik ile BDDK’ya değerleme işini yürüten firmalara lisans verme yetkisi getirilmiştir. BDDK’nın 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile, Şirketimiz Lâl Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren ‘gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’ hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.