LÂL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
ÇALIŞMA İLKELERİ VE ETİK KURALLARI

GENEL       

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. kurulduğu tarihten bu yana alanında uzmanlaşmış teknik ve idari kadrosuyla örnek bir çalışma disiplini tesis ederek, zamanında ve kusursuz biçimde; uluslararası ve ülke standartlarına uygun işleri ile kalitesini ve gücünü ortaya koyarak, sektörün tercih edilen firması olmuştur.

Uluslararası gayrimenkul sektöründeki değişimleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek çalışma esaslarını ve stratejik gelişimini sürdürmeyi; bu sayede uygulamalarını geliştirerek uluslararası alanda sektörün en iyilerinden biri olmayı hedeflemiştir.

Nitelikli hizmet ve zamanında iş teslimi ile değerleme ve müşavirlik işini en iyi şekilde yürüten bir şirket olarak çalışanlarına verdiği önemden asla vazgeçmeden onlarla birlikte ve onların hakkını gözeterek faaliyetlerini sürdüren ve itibarının her şeyin ötesinde olduğu bilinci ile iş ve çözüm ortaklarıyla sektörde ilk sıralardaki yerini korumaya devam edecektir.

Değerleme ve müşavirlik alanında işini en iyi şekilde yürüten, nitelikli hizmet üretip iş teslimini vaktinde yapan bir şirket olarak çalışanlarına verdiği değerden asla vazgeçmemekte ve faaliyetlerinin her alanında çalışanlarını da gözetmektedir. İş ve çözüm ortaklarıyla çalışırken de mesleki itibarın her şeyin üstünde olması gerektiği bilinci ile sektördeki yerini korumaya devam edecektir.

YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Şirket bünyesinde görevli tüm yöneticiler, kendi iş ve görevlerinin haricinde, bağlı çalışanların işle ilgili davranışlarından ayrıca şirket çalışma ilkeleri ve etik kurallarına uyulmasının sağlanmasından ve şirket tarafından yayımlanan tüm yönetmelikler ile verilen hizmetle ilgili emir, talimat ve genelgelere uyup uymadıklarını denetlemekten ve üst yönetim tarafından yayımlanan tebliğe esas dokümanların tebellüğ edilmesinden sorumludur.

Yöneticiler, çalışanları Şirket kuralları ve ilkeleri hakkında bilgilendirmekten sorumlu olup çalışanlarla yapıcı ve dürüst müzakerelerde bulunarak ideal çalışma ortamının korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Konumuna bakılmaksızın bütün çalışanlardan uygun ve nitelikli davranışlar beklenir. Şirket itibarını korumak ve kollamak her çalışanın ortak sorumluluğudur.

ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER

Her çalışan şirket nezdinde saygıdeğer ve onurlu bir birey olarak değerlendirilmekte olup şirketin güvencesi altındadır. Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. çalışanlarına değer ve önem verir. Karşılıklı saygı, güven ve ahlaklı çalışma ile çalışanları arasında sağlam ilişkilerin kurulup sürdürülmesinde kilit bir öneme sahip olduğuna inanır ve çalışanları arasında fırsat eşitliğini gözetir.

Çalışanların dürüst, tarafsız ve gayretlerini esirgemeden, sevgi ve saygı içerisinde çalışmaları esastır. Görevini gereğince yapmayan çalışanın diğer çalışanlara ve şirkete zarar vereceği bilinmelidir.

Her çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki yasalarına uygun olarak; ırkı, ulusal kökeni, dini inancı, yaşı, fiziki engelliliği, cinsiyeti veya cinsel yönelimine bakılmaksızın, nitelikleri ve çalışma verimi temelinde değerlendirilir. Çalışanlar arasında eşit koşul ve fırsatlar gözetilir.

Gerekli durumlarda çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik şirket içi eğitimler planlanır.

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. olarak başta gelen amaçlarımızdan biri, kazanılan itibarı en üst düzeyde tutarak, müşterilerimiz için değerli, güvenilir, vazgeçilmez bir hizmet sağlayıcısı olmak ve müşteri memnuniyetini önemseyerek verilen hizmeti daha iyi kılmak için gayret göstermektir.

Bununla birlikte Ar-Ge çalışmalarına çok özel bir önem vererek hizmet faaliyetlerini geliştiren bir firma olarak; kazandığı itibarı, bütün faaliyet alanlarındaki firmalarla yapılan işlemlerde de adil ve güvenilir olma yoluyla korumaktadır.

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. müşterilerine, hiçbir ayrım veya aldatma söz konusu olmaksızın ve ilgili tüm yasalara uygun, doğru iş uygulamalarıyla tutarlı bir şekilde adil ve dürüst davranılması esasını benimser.

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. çalışanları, şirket ile ilgili olarak şirketin kendisi, çalışanları veya hizmetleri hakkında yanlış ya da yanıltıcı yorumlarda bulunamaz.

Çalışanların sehven de olsa yanlış açıklama ve beyanlarından dolayı Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. temel iş ilişkilerinde süreklilik ve güvenilirlik esasına dayanarak faaliyetlerini sürdürmeyi prensip edinmiştir.

LÂL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. VARLIKLARININ KORUNMASI

Menkul, gayrimenkul, her türlü makine, araç, ekipman ve teçhizat, alet ve veri, yazılım, ticari sır ve gizli bilgi gibi maddi varlıklar ve manevi değerler de dahil olmak üzere, tüm Şirket varlıklarının kaybolma, çalınma ve kötü kullanıma karşı korunması her çalışanın sorumluluğudur.

Şirket varlıkları her zaman korunur ve yalnızca şirket amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Bunlar kişisel çıkar için kullanılamayacağı gibi, yetki verilmedikçe satılamaz, ödünç verilemez, dağıtılamaz ve elden çıkarılamaz. Şahısların şirket amacına yönelik kullanması için verilen her malzeme zimmetle teslim edilir. İşten ayrılmalarda geri alınır.

Varlıkların zarara uğraması, kaybı veya kötü kullanımı halinde bilgi sahibi olan her çalışan, bu durum hakkında idari yetkililere veya amirine bilgi vermekle yükümlüdür. Kendisine bu tür bilgi verilen her yetkili dikkatli ve kapsamlı şekilde gizli olarak araştırma yürütecek ve şirket kuralları çerçevesinde işlemi sonuçlandıracaktır.

İŞ BİLGİLERİ

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. iştigal alanı ile ilgili geliştirdiği proje, tasarım vb. bilgileri ve diğer şirketlerden alınan teknolojik bilgilerin korunması, tüm yönetici ve çalışanların ortak sorumluluğundadır.

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. yöneticileri ve çalışanları yıllara sari çalışmaları ile ürettiği, kazandığı, ürünleri, işlemleri, sistemleri, hizmetleri, mali işleri ve iş uygulamalarına ilişkin (gizli veriler, bilgisayar yazılımları, tasarımlar ve işle ilgili uzmanlık konuları gibi) bilgileri ve şirkete ait diğer bilgileri, ticari sırlar da dahil, gizli bilgilerin tamamının korunmasından ayrı ayrı sorumludur.

Çalışanlar Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin yukarıda belirtilen tüm iş bilgilerini, fiziki ve diğer varlıklarını özenle korumaktan sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz olarak açıklanması kesinlikle yasak olup şirkete zarar vereceği ve başka şirketlerin haksız yarar sağlamasına yol açabileceğinden, böyle bir hususun belirlenmesi halinde gerekli yasal işlemler Yönetim tarafından derhal yapılacaktır.

Çalışanlar; Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. bilgilerinin gizliliğini sağlamak için aşağıdaki ilkelere uygun çalışırlar;

 1. Çalışanlar, Şirkette çalıştıkları süre içinde veya sonrasında, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından izin verilen durumlar dışında şirkete ait hiç bir bilgiyi paylaşamaz ve açıklayamazlar.
 2. Birinci maddede açıklanan bu yasak, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. müşterilerinden, ortaklarından, tedarikçiler ve diğerlerinden gizlilik temelinde alınan bilgiler için de geçerlidir.

Çalışanlar; Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından izin verilen durumlar dışında, çalıştıkları süre içerisinde veya sonrasında bu türden gizli bilgileri açıklamaları kesinlikle yasaktır. Bu kuralın ihlali halinde Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. nin tüm yasal hakları saklıdır.

ŞİRKET KAYITLARININ DOĞRULUĞU

Çalışanlar kendilerine ait bilgileri doğru şekilde vermekle yükümlüdür. Özlük dosyalarına girilecek tüm bildirimlerin zamanında yapılması çalışanın sorumluluğundadır. Şirket adına yapılan giderlerin, gelir ve maliyetlerin, diğer tüm iş etkinliklerinin doğru şekilde aktarılması da bu kapsamdadır.

Bütün şirket kayıtları denetime tabi olup mali kayıtların genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerine uygun tutulması zorunludur.

Bu kurallar, yanlış bilgilendirme/yönlendirme amacı ile bilgi vermeyi, düzenlemeyi ya da bilgiyi gizlemeyi de içerir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI VE KAÇINILACAK EYLEMLER

İşle ilgili tüm kararlar Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. için en büyük yararı sağlayacak şekilde alınacaktır. Bir çalışan işteki ya da iş dışındaki etkinlikleri ile Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin iş çıkarlarına ve itibarına zarar veremez.

Çalışanlar, Şirket politikaları gereği, gerek işyerinde gerek özel hayatlarında Şirket çıkarlarıyla çelişecek, kişisel veya maddi menfaat elde edebilecekleri etkinliklerde bulunmamakla yükümlüdür. Şu kadar ki anılan şekilde etkinliklere katılmak isteyen çalışanlar amirlerinden yazılı izin almalıdırlar.

Şirket politikası gereği, hiçbir çalışanın işte veya iş dışında, şirket çıkarları ile fiilen veya muhtemelen çelişen, kişisel veya parasal çıkar sağlayacak bir etkinlikte bulunmamasını öngörür.

Özellikle kamu hizmeti yapan dernek, vakıf ve meslek odaları faaliyetlerde görev alma durumu ancak amirlerin uygun görüşü ve yönetim kurulunun takdiri ve onayı ile mümkün olabilecektir.

Çalışanlar için aşağıdaki hususlar özellikle yasaktır;

 1. Şirket işlerini,  kişisel ve/veya akrabalarının  (kan ya da evlilik bağının bulunduğu herhangi bir kimsenin)ve arkadaşlarının çıkarları doğrultusunda yürütmek ya da şirket varlıklarını dürüst olmayan bir şekilde kullanmak veya kullanılmasına izin vermek ve sarfını sağlamak veya buna neden olmak.
 2. Çalışma saatleri içinde veya dışında şirket varlıklarını kullanarak kişisel işlerini yürütmek veya menfaat sağlamak.
 3. Benzer işle iştigal eden başka bir firma ya da kişi için çalışmak ya da danışmanlık yapmak veya iş performansını etkileyen veya işlerine ayrılması gereken özen, dikkat ve zamanı alan veya Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’ ye rakip olan ya da hizmet veren bir firma veya Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin müşterisi olan bir kuruluş ya da kişi için başka türlü bir çalışma yapmak.
 4. Yönetim Kurulu Başkanının müsaadesi dışında serbest meslek sahibi olarak çalışmak,
 5. Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.ye rakip olan ya da rakip olmayı eylemli olarak planladığı anlaşılan veya bilinen herhangi bir şirketle, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin müşterisiyle veya malzeme ya da hizmet veren bir firmayla veya Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’ye malzeme veya hizmet temin eden bir şirketle önemli bir mali çıkar ilişkisi içinde bulunmak,
 6. Yönetim’den yazılı izin almaksızın, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş’nin  rakibi olan ya da hizmet veren herhangi bir firma veya bu tür herhangi bir kişi veya kuruluşun yönetim kuruluna ya da yönetime danışmanlık yapmak.
 7. Çalışanlar;
  • Kendisi ya da herhangi bir aile bireyini, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. müşterisi karşısında ya da rakibi olan veya malzeme ya da hizmet temin eden bir firma karşısında açıkça veya üstü kapalı olarak belirtilmiş bir yükümlülüğün altına sokacak şekilde ödünç para veya armağan almayı ve ayrıcalıklı işlem ya da kayırma yapılmasını kabul edemez,
  • Şirket ortamında siyasi tartışma asla yapılamaz, yapılmasına müsaade edilmez. Şirket kaynak ve olanaklarını siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmak ve şirket bünyesinde siyasi faaliyet yapmak kesinlikle yasaktır.
  • Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. çalışanı şirket birleşmesi, şirket alımı veya ortak girişim için görüşmeler yapmakta olduğu ya da yapmayı tasarladığı firmadan çıkar sağlayamaz.
  • Şirket’te çalışması nedeniyle kendisine verilmiş ya da kendisi tarafından edinilmiş olan gizli bilgileri kişisel çıkarları için açıklayamaz veya kullanamaz.
  • Yönetim Kurulu Başkanlığının müsaadesindeki uygulamalar hariç şirket çalışanları prensipler gereği ve yasal olarak şirket dışında başka işte çalışamaz.
  • Sorumlu Değerleme Uzmanları, Değerleme Uzmanları ve Uzman Yardımcıları TDUB tarafından belirlenen etik ve meslek kurallarına uygun davranmak zorundadır.

Kendisi veya herhangi bir aile bireyinin, yukarıdaki 2. ve 4. fıkralarda belirtilenler de dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen nitelikte bir ilişkisinin olması durumunda, mümkün olan en kısa süre içinde amirine bilgi vermek her çalışanın görevidir. Buna göre, bu durumdaki bir kişiyi işe almamaya veya çalışanı, ilgili iş yasası çerçevesinde yasal haklarını uygulayarak işten çıkarmaya karar vermek işverenin takdirindedir.

Çalışanlar, bu politikaların, gerçekleşen veya önerilen belirli bir etkinlik, bağlantı, çıkar ya da işlemle ilgili olarak nasıl uygulanacağı konusunda herhangi bir tereddüt duyduğunda, konuyu açıklığa kavuşturmak üzere ilgili amirine başvurmalıdır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, korumayı ve kazaları önlemeyi, işlerinin yönetimi ve yürütülmesiyle ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirmektedir.

Her yönetici ve çalışan, sağlıklı çalışma ortamını korumak, güvenli çalışma kuralları ile uygulamalarına uymak, belirlenen ve verilen bütün kişisel korunma donanımını kullanmak yoluyla kazaları önleme sorumluluğu altındadır. Kazaları önlemek ve verimli çalışmak, çalışma hayatımızın bir gereğidir. Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. nin koyduğu bu kurallara uymak zorunludur, uymama halinde, belirlenen disiplin cezaları uygulanacaktır.

HİZMET KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. politikası, şirket işlerinin yürütülmesinde; yüksek kalitede hizmet vermek için en yüksek gayreti gösterir.

Bütün çalışanlar, tüm hizmet süreçlerinde, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.nin hizmet kalitesi ve güvenliğinin sağlanmasında çok önemli görev üstlenirler.

Müşterilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak, her süreçte hizmet kalitesini müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirmeyi bir zorunluluk olarak görürler.

LÂL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. hizmetlerinin kalitesi ve güvenliği konusunda ilgili devlet kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler ve diğer yetkililer ile işbirliği yapar.

ÇEVRE KORUMA

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. çevre, sağlık ve iş güvenliğini koruma çalışmalarını her düzeyde tam bir uyum içinde yapacak, duyarlı ve hassas olma konusunda önder bir kuruluş olmayı sürdürecektir.

SAĞLIK

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş için çalışanların sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle öncelikle çalışanlar kendi sağlığına dikkat etmekle yükümlüdürler. Sağlıklı çalışma ile ilgili, şirket elinden geleni yapmaya çalışır ve bu konuda önerilere açıktır.

İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında gerekli işlerde koruyucu teçhizat kullanılması zorunludur, kullanılmaması mazeretle açıklanamaz.

UYUM VE DİSİPLİN

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. için büyük önem taşıyan, Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları ile belirlenen standartlara uymamak disiplin işlemi yapılması sonucunu doğuracaktır. Disiplin işlemleri;

 1. Bu kuralları ihlal eden çalışanlara,
 2. Çalışma İlkelerinin ve Genel Prensiplerin ihlaline ilişkin bilgileri kasıtlı olarak saklayan bütün çalışanlara,
 3. Kuralları ihlal edenlerin ve ihlalde payı olduğunu veya yetersiz yönetimini veya özensizliğini gösterdiği ölçüde, kural ve ilkeleri ihlal eden çalışanlar ve gerekirse amirlerin,
 4. Kendisi veya ailesinde yürürlükteki yasalarca yasaklanmış her türlü STK, cemiyet, cemaat ve tarikata üyeliği bulunan çalışanlara,
 5. İş yerinde siyasi ve dini tercih propagandası yapanlara ve bir şekilde siyasi tartışma ve buna dayalı tutum ve davranış gösteren çalışanlara,

uygulanacaktır.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, RÜŞVET VE YOLSUZLUK

Çalışanlar yetkilerini kendileri veya yakınları menfaatine kullanamaz; Şirket’in yürüttüğü faaliyetler, satın alma ve satış işlemlerinde ve sözleşmelerden doğrudan veya dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar herhangi bir çıkar sağlamak için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, üçüncü kişilere ve kurumlara maddi veya maddi olmayan çıkarlar sağlayamaz / vaat edemez. Ayrıca çalışanlar kendilerine yapılan bu tür teklifleri kabul edemez. Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. çalışanları rüşvet ve yolsuzluğa asla karışmazlar ve bu şekilde yorumlanabilecek eylemlerden kesinlikle kaçınırlar ve kaçınmakla da  yükümlüdürler.

Çalışanların bu kurallara aykırı hareket etmesi halinde olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde suç duyurusunda bulunma hakkı saklıdır.

YASA VE YÖNETMELİKLERE UYUM

Şirket veya Şirket’in her türlü varlıklarının yasalara uygun olmayan herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bütün ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak Şirket’in temel politikasıdır. Yasa ve yönetmeliklerde anlamın belirsiz ve yorumlanmasının güç olduğu durumlarda yönetim, Şirket Hukuk Danışmanına danışarak yasalara uygun davranılmasını sağlamalıdır.

KAYITLAR VE FİNANSAL RAPORLAMADA DOĞRULUK

Bütün şirket kayıtları, kayıtlı işlemi doğru olarak göstermeli ve gereğince tanımlamalıdır. Herhangi bir fatura veya satış ya da alım belgesi hiçbir şekilde tahrif edilemez. Şirketin tüm aktif ve pasifleri ile gelir ve giderleri, şirketin düzenli olarak tutulan defterlerine kaydedilir.

GİZLİLİĞİN KORUNMASI

Şirket hakkındaki ve müşteri için gizlilik arz eden bilgilerin ve belgelerin gizliliğinin korunması bütün çalışanların sorumluluğudur. Çalışanların, kitle iletişim araçları veya devlet kuruluşlarından ya da herhangi bir başka şekilde gelen şirket hakkındaki bütün bilgi istemlerini, şirketin sorulara yanıt vermeye yetkili kılınmış ilgililerine aktarmaları esastır.

DANIŞMANLAR VE ORTAKLARLA ÇALIŞMAK VE DİĞER İŞ DÜZENLEMELERİ

Danışmanlar, iş ve hizmetin gerektirdiği alanlarda mesleki tecrübelerinden konusunda yararlanılan şahıslar ya da tüzel kişilerdir. Danışmanlar, verilecek hizmetin niteliğine göre işin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgileri muhteva eden Sözleşmelerin akdedilmesi ile çalışırlar.

Üçüncü kişilerle yapılan işbirliği hallerinde veya yeni bir ekip kurma gerekliliğinde Şirket için risk oluşturmayacak ve itibar kaybına sebebiyet vermeyecek her türlü önlemi alacak şekilde Sözleşme akdedilecektir.

İHLAL BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen Çalışma İlkeleri ve Genel Prensiplerin uyulması ve uygulanması amirlerin görev tanımı içerisindedir.

Bu kuralların ihlaline ilişkin bilgi sahibi olan çalışanlar durumu öncelikle amirlerine bildireceklerdir. Amirlerin kural ihlalinde bulunduğunun tespiti halinde ise bir üst amire veya Etik kurula bildirim yapılacaktır. Bu kurul en az üç kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Genel Müdür ve hukuk müşaviri doğal üyedir, kurul üyeleri bir yıllık süre için her mali yılın başında atanır.

Tüm çalışanlar, Çalışma İlkeleri ve Genel Prensipler olarak belirtilen esaslara uymak mecburiyetindedir. Bu kuralları ihlal eden çalışanlar için gereğine göre haklı nedenle iş akdinin feshi gündeme gelebilecek ve kıdem ve ihbar tazminatı söz konusu olmaksızın işten çıkarmaya kadar varan yaptırımlar uygulanacaktır.

Şirket yönergeleri hiçbir şekilde Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Çalışma ilkeleri ve Etik Kuralları dokümanında yazılı hususlara aykırı olamaz.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Söz konusu Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları dokümanları, Yönetim Kurulu Başkanının imzasını müteakip yürürlüğe girecektir.

Söz konusu doküman içeriğinde değişiklikler gerekmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın kararı gereklidir.

Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin çalışanları işbu çalışma ilkeleri ve etik kuralları dokümanında yazan bütün kurallara uymakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Başkanı