6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

  ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
  Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi,(Şirket) tarafından; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek ve veri işlemeye ilişkin kanunen gerekli açık rızanızı almak amacıyla bu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz her koşulda;
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenmektedir.

  HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?
  Başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız size dair her türlü veri kişisel veri niteliğinde olmakla birlikte temel kişisel veri kategorileri ile ilgili size bilgi vermek isteriz.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?
  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren hukuki ilişkisi çerçevesinde ileride iş sözleşmesinin kurulabilmesiamacıyla ve
  • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
  • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
  • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
  • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması
  amaçları ile işlenmektedir.

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
  Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

  Lütfen sizden özellikle istenmedikçe özel nitelikli kişisel verilerinizi özgeçmişiniz veya başvurunuz içerisinde bizimle paylaşmayınız!!!

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZ NERELERE AKTARILMAKTADIR?
  Sunmuş olduğunuz kişisel verilerinizi, referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle ve aynı zamanda şirketimiz ortağı gerçek ve tüzel kişilerle yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi amacıyla paylaşabiliyoruz.

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ:
  Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

  HAKLARINIZ:
  6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;
  . Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  . Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  . Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  . Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  . Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  . Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  . İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  . Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Bu bağlamda yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

  Kişisel verileriniz ile ilgili imha taleplerinizde değerlendirme yapılırken hangi imha yönteminin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

  Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta adresi üzerinden yapacağınız başvurularınıza da mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi
  İletişim Linki: https://www.laldegerleme.com.tr/iletisim/
  Adres: Mustafa Kemal Mh. Eskişehir Yolu 9. km. No: 266 Tepe Prime Plaza B Blok No:58-59 Çankaya/ANKARA